The museum of Peja
  • HAPUR PËR VIZITOR : 08:30- 15:30

Për periudhën nga  muaji Maj – Tetor muzeu mund të vizitohet edhe gjatë vikendeve me orar: 10:00 – 14:00 ~ Tel: +383 39 431 976 | Email: [email protected] | Adresa: Sheshi Haxhi Zeka.

Rreth Muzeut

I vendosur në sheshin Haxhi Zeka në një pikë mjaft qarkulluese e cila lidh pjesën e qendrës së Pejës me Çarshinë e vjetër gjindet Konaku i vjetër i Tahir Beut, një shtëpi e vjetër tradicionale e Pejës e ndërtuar në Shek. XVIII që ka shërbyer edhe si “konak” (bujtinë) për kalimtarët dhe tregëtarët e rastit nga vende të tjera, të cilët e kanë frekuentuar qytetin e Pejës për qëllime tregëtare. Brenda hapsirave të kësaj shtëpie që përbëhet nga kati përdhes dhe kati i parë, janë 2 ekspozita (etnologjike dhe arkeologjike) me afro 2000 eksponate, të cilat prezantojnë historinë e Pejës në periudha të ndryshme kohore duke filluar nga ato Ilire, e deri në ditët e sotme.

Vlera edhe më e madhe e këtij muzeut tregohet në dinamiken e aktiviteteve. Pothuajse gjatë gjith vitit stafi i tij organizon aktivitete të ndryshme me gjenerata të ndryshme të qytetarve të cilat kanë për qëllim ruajtjen e tashëgimis kulturore, prezantimin e sajë, edukimin e gjeneratave të reja si dhe promovimin e trashëgimis së Pejës në nivel nacional dhe ndërkombëtar. Ky muze njëherit është në shërbim të të gjithë qytetarve të gurpmoshave dhe nacionaliteteve të ndryshme.

Historiku i Muzeut të Pejës

Muzeu i Pejës është Institucion kulturor që trajton ruajtjen dhe prezantimin e trashëgimis kulturore dhe vepron në kuadër të komunës së Pejës. Është themeluar në vitin 1971 i emëruar si “Muzeu i Revulucionit” dhe ka shërbyer për prezantimin e materialit historik mbi Luftën Nacional Çlirimtare (LNÇ) gjatë Luftës së Dytë Botërore që është zhvilluar në territorin e Komunës së Pejës. Në vitin 1977 themelohet “Muzeu Etnologjik” me qëllim të promovimit të trashëgimisë materiale dhe shpirtërore të Rajonit të Pejës. Edhe pse ishte themeluar më heret, veprimtaria e saj ka filluar në vitin 1983 në hapësirat e Bashkësis së Kulturës (tani Shtëpia e Kulturës), për tu vendosur pastaj në ”Konakun e Tahir Beut” në vitin 1989, ku edhe tani zhvillon veprimtarin e saj. Në vitin 1992 është bërë bashkimi i këtyre dy muzeve duke vepruar në të njëjtin object, konakun e Tahir Beut si “Muzeu Rajonal i Pejës – Sektori i Etnologjisë” në të cilin njëhkohësishtë janë zhvilluar aktivitete edhe në sektorin e arkeologjisë dhe historisë. Me qëllim që ky muze të zhvillohet edhe më shumë në sektor tjerë, Kuvendi Komunal në vitin 2015 ka aprovuar Statutin e ri të Muzeut ku është ndryshuar edhe emri nga “Muzeu Rajonal i Pejës – Sektori i Etnologjisë” në “Muzeu i Pejës”.

Muzeu i Pejës ka një fond prej afro 2000 objekteve muzeore, gjegjësisht eksponateve etnologjike, artefakteve arkeologjike dhe dokumenteve historike, të cilat janë koleksionuar gjatë shumë viteve pune në terren por edhe falë donacioneve të qytetarëve dhe Muzeut të Kosovës. Një numër i konsiderueshëm i këtyre objekteve muzeore janë të paraqitura në dy ekspozita permanente, ekspozitën etnologjike dhe ate arkeologjike dhe prezentojnë trashëgiminë e pasur dhe të larmishme kulturore materiale dhe shpirtërore të Rrafshit të Dukagjinit, një trashëgimi që është zhvilluar gjatë periudhave të ndryshme kohore dhe nën ndikimin e kulturave të ndryshme, të cilat kultura edhe janë gërshetuar mes vete, që shihet qartë në të gjitha fushat dhe aspektet jetësore si në: veshje, arkitekturë, zhvillimin e jetës sociale, kulturore, ekonomike, etj.

peja city
City of Peja

The City of Peja

Peja: The Dukagjini Flower is ranked among the big cities in Kosovo. Compared to the cities of Europe, it is relatively small but very loving and with a slight movement for all ages in the town and its surroundings. The picturesque view of the Rugova Mountains and the Lumbardhi River, which passes through the city and brings the freshness of the air from the Rugova Gorge, where the inhabitants spend their free time walking on the river promenade, are two values ​​that set up Peja as a unique city in Kosovo. Peja lies west of Kosovo and is a gateway to the Bjeshkët and Nemuna National Park. It is also a “green and vital” city as 75% of the territory is covered with green areas. The entire region of the municipality is 603km2, while the city alone has 20km2. It borders Montenegro at state borders and municipal with Deçan, Istog, and Klina. The population of the city of Peja is very active and full of youth, while sport and recreation in parks and nature is a different value in this city. Peja is a city of sports and 3 Olympic medals respectively in Judo’s sports while the field of art offers excellent names that have left traces in Kosovo but also in the world

The municipality of Peja as a whole has a population of 100,000 inhabitants, whereas only in the city area live 50,000 inhabitants. Cultural diversity makes this city very unique and the interethnic tolerance of the population distinguishes this municipality to be even more attractive to visitors as it combines different cultures and traditions. Peja is now a very attractive destination for visitors. Its geographical position, natural and cultural wealth, fertile lands and sustainable rural development, active life of the inhabitants, sports as well as traditions and artistic cultures of the inhabitants make Peja unique in the region and visited by tourists throughout the year. The history shows that Peja has a very early development. Archaeological facts show that the early ancient settlement was located in the part of the Peja plain known as “Gradina”. Archaeological findings show that this ancient settlement was created on the foundations of an earlier Dardan locality. Peja which in antiquity we know as Siparantum of Dardanis, during the middle ages and other centuries we also encounter names like Pentza, Peka, Pech and Forno. So all this shows that Peja has been a very well organized settlement and here is organized an organized life at a higher socio-economic level. Peja also has a very interesting history of development in different periods and almost each period has left its traces where visitors can experience all the history, cultures and traditions as if they were in different times. In history, Peja is also known among the cities which have played an important role at the national level. This different city is also called the city of Peja

sq